Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, môže zamestnávateľ so zamestnancom uzatvoriť aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Typy a formy dohôd, ak aj ich špecifiká nájdete v zákonníku práce, časť IX, konkrétne v paragrafoch 223 až 228.